Yoshimaro Mori

Yoshimaro Mori is the director of the Ninoshima Gakuen Orphanage in Hiroshima.